previous arrow
next arrow
Slider
 1. Coordinar i vetllar per l'execució de les activitats de caràcter acadèmic de professors i alumnes en relació amb el planejament anual del centre.
 2. Vetllar pel compliment dels horaris acadèmics.
 3. Coordinar les activitats de caràcter acadèmic dels òrgans unipersonals.
 4. Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i del material didàctic.
 5. Organitzar els actes acadèmics (lliurament de notes, rebudes d'alumnes...) i participar i col·laborar en l'organització de les reunions de claustre, interdisciplinars, consells escolars i reunions de pares.
 6. Coordinar l'activitat pedagògica dels diversos departaments i la programació de les diferents matèries d'aprenentatge. Recollir i vetllar per les programacions i elaborar llistats de dossiers i altres materials didàctics.
 7. Coordinar la realització de les reunions d'avaluació.
 8. Impulsar la interdisciplinarietat d'acord amb les necessitats dels currículums escolars.
 9. Fer d'enllaç entre els coordinadors de nivell i l'equip psicopedagògic pel que fa al seguiment de la programació de l'acció Tutorial desenvolupada en el centre.
 10. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d'Ensenyament, especialment amb l'EAP, fent èmfasi en la seva relació amb els coordinadors de nivell i l'equip psicopedagògic del centre.
 11. Vetllar per la coordinació de les activitats complementàries amb la resta d'activitats del centre.
 12. Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular del centre.
 13. Qualsevol altra funció que li ecomani el director dins el seu àmbit.