previous arrow
next arrow
Slider
  1. Elaboració dels llistats d'alumnes per grups i crèdits.
  2. Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries, en especial en l'oferta de CV i assignació d'alumnes als grups respectius.
  3. Coordinar el procés de recollida de dades en els processos d'avaluació, elaboració de butlletins i anàlisi de les dades.
  4. Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d'aprenentatge dels alumnes en el cicle superior d'educació primària i el cile d'ESO.
  5. Establir i coordianr a l'àmbit pedagògic la relació amb les escoles d'Ensenyament General Bàsic, conjuntament amb l'equip pedagògic.
  6. Coordinar les activitats d'orientació escolar i professional així com les activitats dels serveis de recolzament que pugui haver-hi, conjuntament amb els equips docents, els coordinadors de nivell i l'equip psicopedagògic.
  7. Vetllar per compliment dels criteris que fixi el Claustre de professors/es sobre la tasca d'avaluació i recuperació dels alumnes.
  8. Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació d'alumnes, tot garantint la seva adequació.
  9. Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complerts i diligenciats d'acord amb la normativa vigent.