previous arrow
next arrow
Slider
 1. Ostentar oficialment la representació del centre.
 2. Complir i fer complir les lleis i altres disposicions vigents.
 3. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d’acord amb les disposicions vigents,sense perjudici de les competències del Consell Escolar del centre.
 4. Exercir com a cap de tot el personal adscrit al centre.
 5. Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats del centre.
 6. Autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre i ordenar els pagaments.
 7. Visar les certificacions i documents oficials del centre.
 8. Proposar el nomenament dels càrrecs directius.
 9. Executar els acords dels òrgans col·legiats en l’ambit de la seva competència.
 10. Coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar procurant els mitjans precisos per a l'eficàcia de la seva tasca.
 11. Elaborar amb l’Equip Directiu la proposta de planejament anual d’activitats del centre.
 12. Promoure i impulsar les relacions del centre amb les institucions del seu entorn, especialment amb els organismes públics que porten a terme tasques de responsabilitat en matèria educativa.
 13. Elevar una memòria anual al Departament d'Ensenyament sobre les activitats i situació general del centre.
 14. Facilitar la correcta coordinació al centre de professors/es i altres serveis educatius de la demarcació i subministrar la informació que li demanin les autoritats educatives competents.
 15. Promoure les relacions amb els centres de treball sempre que afectin a aspectes referents a la informació dels alumnes.
 16. Garantir la informació sobre la vida del centre als diferents sectors de la comunitat escolar i a les seves organitzacions representatives, així com facilitar el dret de reunió dels professors/es, alumnes, pares d’alumnes i personal d’administració i de serveis, d’acord amb el que es disposa en la llei orgànica.