Logo WEB
previous arrow
next arrow
Slider

Continguts i criteris d'avaluació per a l'obtenció del títol de l'ESO. Cliqueu aquí

Nota: el text següent prové de la pàgina d'estudis del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l'any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

L'ESO s'organitza en diferents matèries. El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l'autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa. L’aranès, variant de la llengua occitana, s’imparteix a Era Val d’Aran.

Competències bàsiques

El currículum de l’ESO inclou les competències bàsiques següents:

 • Competències transversals
  • Les competències comunicatives
   • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
   • Competències artística i cultural
  • Les competències metodològiques
   • Tractament de la informació i competència digital
   • Competència matemàtica
   • Competència d’aprendre a aprendre
  • Competències personals
   • Competència d’autonomia i iniciativa personal
 • Competències específiques centrades en conviure i habitar el món
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Competència social i ciutadana

Organització dels ensenyaments

Matèria    1r 2n 3r
Llengua catalana i literatura 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3
Llengua estrangera 3 3 3
Matemàtiques     3 3 3
Ciències de la naturalesa 3 3 4
Ciències socials, geografia i història 3 3 3
Educació física 2 2 2
Música     3 - 1
Educació visual i plàstica - 3 1
Tecnologia     2 2 2
Educació per a la ciutadania (inclosa en franja optatives)
Matèries complementàries 2 1 1
Tutoria     1 1 1
Matèries optatives (inclosa la religió) 2 3 3
Total setmanal 30 30 30

 

Matèria 4t
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Matemàtiques     3
Ciències socials, geografia i història 3
Educació ètico-cívica 1
Educació física 2
Projecte de recerca 1
Matèria complementària 1
Tutoria     1
Matèries optatives* 1
Total setmanal 30

*L’alumnat ha de cursar tres matèries específiques a raó de tres hores setmanals d’entre les següents:

 • Biologia i geologia
 • Física i química
 • Educació visual i plàstica
 • Música
 • Tecnologia
 • Informàtica
 • Llatí
 • Segona llengua estrangera

Matèries complementàries

El departament planteja que les matèries alternatives a la religió han de tenir com a objectiu l’assoliment de les competències bàsiques que planteja el currículum sense ser, en cap cas, una ampliació de cap de les matèries que el formen. Això significa que es tracta de treballar per oferir una oferta formativa, complementària i coherent amb el nostre projecte educatiu. En aquest sentit, la nostra proposta és la següent:

 • 1r d’ESO
  • Taller de llengua i recerca d’informació
  • Eines TIC
 • 2n d’ESO
  • Eines TIC
 • 3r d’ESO
  • Eines TIC
 • 4t d’ESO
  • Resolució de problemes

Matèries optatives

Entenem les matèries optatives com una eina de diversitat per a la totalitat de l’alumnat que ha de fer possible una major individualització de la nostra resposta educativa. En aquest sentit, considerem que és important fer una revisió de l’oferta, que ha d’estar condicionada a les necessitats de l’alumnat. L’oferta ha de garantir el reforç de les àrees instrumentals al llarg de tota l’ESO i la presència de matèries d’ampliació (algunes ja considerades en la normativa) per a la resta d’alumnat, tenint en compte que, en tots els casos, totes han de tenir com a referent comú l’assoliment de les competències bàsiques.

La relació de matèries optatives per cursos seria la següent:

 • 1r d’ESO
  • Reforç de matemàtiques i de llengua castellana
  • Ampliació de llengua catalana
  • Ampliació de matemàtiques
  • Segona llengua estrangera
  • Matèria de ciències
  • Matèria d’educació física
  • Religió
 • 2n d’ESO
  • Reforç de matemàtiques i de llengua catalana
  • Ampliació de llengua castellana
  • Ampliació de matemàtiques
  • Segona llengua estrangera
  • Matèria de visual i plàstica
  • Matèria d’educació física
  • Religió
 • 3r d’ESO
  • Educació per la ciutadania
  • Segona llengua estrangera / Revista
  • Cultura clàssica
  • Matèria de visual i plàstica
  • Matèria de socials
  • Matèria d’educació física
  • Religió
 • 4t d’ESO

Volem oferir la totalitat de matèries optatives que proposa el currículum.

Treball de síntesi

El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d’aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l'etapa. El treball de síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d'una matèria optativa.

Projecte de recerca

En el 4t curs l'alumnat ha de portar a terme un projecte de recerca en equip. A aquest projecte ha d'estar constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. El projecte de recerca tindrà la consideració d'una matèria optativa.

Avaluació

L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat d’ ESO és contínua i diferenciada segons les matèries. L’alumne/a que en finalitzar l’ESO hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa obtindrà el títol de graduat d'educació secundària obligatòria.

Programes de diversificació curricular

Els centres podran organitzar programes flexibles de diversificació curricular des del tercer curs d’educació secundària obligatòria, els quals tindran una durada d’un o dos cursos escolars.

Programes de qualificació professional inicial

El Departament d'Educació organitzarà i, en el seu cas, autoritzarà programes de qualificació professional per tal d'afavorir la inserció social, educativa i laboral dels joves que tinguin més de 16 anys, fets durant l'any natural de l'inici del programa, i que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Aquests programes representen una via d'accés al món laboral i, alhora, una via d'accés als cicles formatius de grau mitjà per als joves que optin per presentar-se a les proves d'accés i les superin, i a altres ofertes formatives.

Normativa

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria.