previous arrow
next arrow
Slider
  1. L'ordenació del règim administratiu del centre d'acord amb les directirus del director.
  2. Actuar com a secretari dels òrgans col·legiats del centre, aixecar acta de les sessions i donar fe dels acords amb el visiplau del director.
  3. Custodiar els llibres i arxius del centre.
  4. Lliurar les certificacions i els documents oficials de l'institut que les autoritats i els interessats sol·licitin.
  5. Confeccionar l'inventari general del centre i tenir cura de la seva actuació.
  6. Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, com a cap del personal d'administració i serveis del centre.
  7. Elaborar l'avantprojecte del pressupost del centre.
  8. Vetllar pel manteniment i conservació general del centre d'acord amb les indicacions del director i la normativa vigent. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui.
  9. Confeccionar els horaris acadèmics en col·laboració amb la resta de l'equip directiu i elaborar la distribució dels grups de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica.
  10. Qualsevol altra funció que li encomani el director dins el seu àmbit de competències.