Logo WEB
calustre_2021.jpg
foto1.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
previous arrow
next arrow

 DUAL

La formació dual

DUU

Títol

Tècnic Superior en Administració i Finances

Durada

2000 hores, 1650 de formació al centre educatiu durant dos cursos acadèmics i 350 hores en centres de treball.

Competència general

Organitzar i realitzar l’administració i gestió de personal, les operacions econòmicofinanceres, i la informació i assessorament a clients o usuaris, tant en l’àmbit d’empresa pública com privada.

Contingut del currículum

 •     Gestió d’aprovisionament.
 •     Administració pública.
 •     Gestió financera.
 •     Aplicacions informàtiques.
 •     Recursos humans.
 •     Auditoria.
 •     Comptabilitat superior i fiscalitat.
 •     Formació i orientació laboral.
 •     Gestió comercial.
 •     Projecte empresarial.

Sortides professionals

 •     Comptable.
 •     Responsable de tresoreria.
 •     Administratiu de gestió de personal.
 •     Administratiu comercial.
 •     Administratiu de banca i d’institucions financeres.
 •     Auxiliar d’auditoria.
 •     Gestor administratiu.

Accés directe a estudis universitaris

 •     Ciències empresarials.
 •     Relacions laborals.
 •     Gestió i administració pública.
 •     Estadística.
 •     Enginyeria tècnica en informàtica de gestió.
 •     Treball social.
 •     Biblioteconomia i documentació.
 •     Tècnic en empreses i activitats turístiques.
 •     Educació social.
afi

RESUM DE CONTINGUTS

MP1- Comunicació i atenció al client (132 hores)
Processos de comunicació oral a l'empresa i atenció al client, Processos de comunicació escrita a l'empresa i atenció al client, Gestió documental, arxiu i registre, Documentació en anglès i pàgines Web  (Nova UF).

MP2 - Gestió de la documentació jurídica i empresarial (132 hores)
Organització de la documentació jurídica empresarial, Contractació empresarial, Tramitació davant de les Administracions Públiques.

MP3 - Procés integral de l'activitat comercial (264 hores)
Patrimoni i metodologia comptable, Fiscalitat empresarial, Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria, Registre comptable i comptes anuals.

MP4 - Recursos humans i responsabilitat social corporativa (66 hores)
Processos administratius de recursos humans, Reclutament i desenvolupament professional.

MP5 - Ofimàtica i procés de la informacio (132 hores)
Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades, Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escrita, Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d'aplicacions.

MP6 - Anglès (132 hores)
Anglès tècnic.

MP7 - Gestió de recursos humans (99 hores)
Procés de contractació, Retribucions, nòmines i obligacions oficials.

MP8 - Gestió financera (165 hores)
Fonts de finançament i selecció d'inversions, Fonts de finançament i selecció d'inversions.

MP9 - Comptabilitat i fiscalitat (198 hores)
Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria, Comptabilitat de costos, Anàlisi econòmic, patrimonial i financer.

MP10 - Gestió logística i comercial (99 hores)
Planificació de l'aprovisionament,Selecció i control de proveïdors, Operativa i control de la cadena logística.

MP11 - Simulació empresarial   (99 hores)
Simulació empresarial.

MP12 - Formació i orientació laboral  (99 hores)
Prevenció de riscos laborals, Incorporació al treball.

MP13 - Empresa i iniciativa emprenedora (33 hores)
Projecte d'administració i finances.

MP14 – Formació en centres de treball (350 hores)

Borsa de treball

Un alt percentatge dels nostres alumnes troben feina en acabar el Cicle Formatiu.

Informació Cicles

adm i gest

cicles