Logo WEB
inici de curs 23.24.jpg
EL CLAUSTRE 23-24 DE L'INSTITUT MARINA US DESITJA UN BON INICI DE CURS
inici de curs 23.24.jpg
EL CLAUSTRE 23-24 DE L'INSTITUT MARINA US DESITJA UN BON INICI DE CURS
previous arrow
next arrow

 

Administració i finances (CFGS).

 DUAL

La formació DUAL

És la modalitat de la formació profesional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

Els objectius són

  • Adequar la formació professional a les necessitats de les empresa
  • Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres de FP i les empreses en el procés formatiu dels estudiants
  • Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

El Departament d’Ensenyament impulsa la FP_DUAL  en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tant que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

Beneficis

La FP-dual aporta als alumnes:

  • Desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball;
  • Millorar el Currículum professional
  • Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat.
  • adquirir experiència professional, i millorar l'ocupabilitat. 

Alhora l’empresa i el centre educatiu també n’obtenen benefici, en tant en quant incorporen personal qualificat a l’empresa i els centres intercanvien i transfereixen coneixement amb les empreses


Títol

Tècnic Superior en Administració i Finances

Durada

2000 hores, 1584 de formació al centre educatiu durant dos cursos acadèmics i 416 hores en centres de treball i (en el cas de fp-dual 1000h de formació al centre educatiu i 1000h al centre de treball)

Competència general

Organitzar i realitzar l’administració i gestió de personal, les operacions econòmicofinanceres, i la informació i assessorament a clients o usuaris, tant en l’àmbit d’empresa pública com privada.

Contingut del currículum

Sortides professionals

Accés directe a estudis universitaris

afi

RESUM DE CONTINGUTS

MP1- Comunicació i atenció al client (132 hores)
Processos de comunicació oral a l'empresa i atenció al client, Processos de comunicació escrita a l'empresa i atenció al client, Gestió documental, arxiu i registre, Documentació en anglès i pàgines Web.

MP2 - Gestió de la documentació jurídica i empresarial (99 hores)
Organització de la documentació jurídica empresarial, Contractació empresarial, Tramitació davant de les Administracions Públiques.

MP3 - Procés integral de l'activitat comercial (198 hores)
Patrimoni i metodologia comptable, Fiscalitat empresarial, Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria, Registre comptable i comptes anuals.

MP4 - Recursos humans i responsabilitat social corporativa (66 hores)
Processos administratius de recursos humans, Reclutament i desenvolupament professional.

MP5 - Ofimàtica i procés de la informacio (132 hores)
Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades, Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escrita, Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d'aplicacions.

MP6 - Anglès (132 hores)
Anglès tècnic.

MP7 - Gestió de recursos humans (66 hores)
Procés de contractació, Retribucions, nòmines i obligacions oficials.

MP8 - Gestió financera (132 hores)
Fonts de finançament i selecció d'inversions, Fonts de finançament i selecció d'inversions.

MP9 - Comptabilitat i fiscalitat (99 hores)
Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria, Comptabilitat de costos, Anàlisi econòmic, patrimonial i financer.

MP10 - Gestió logística i comercial (99 hores)
Planificació de l'aprovisionament,Selecció i control de proveïdors, Operativa i control de la cadena logística.

MP11 - Simulació empresarial   (99 hores)
Simulació empresarial.

MP12 - Formació i orientació laboral  (66 hores)
Prevenció de riscos laborals, Incorporació al treball.

MP13 - Projecte d’administració i finances (231 hores)
Projecte d'administració i finances.

MP14 – Formació en centres de treball (416 hores)

Borsa de treball

Un alt percentatge dels nostres alumnes troben feina en acabar el Cicle Formatiu.

Informació Cicles